#

Oferta

Zwykle jednorazowe spotkanie mające na celu rozpoznanie problemu i dopasowanie adekwatnej formy pomocy.

Najczęściej cykl spotkań; forma pomocy oferowana osobom zdrowym przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności adaptacyjne, koncentruje się na dostarczeniu wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z konkretnym problemem. Użyteczne jest w zmianach rozwojowych i nagromadzeniu się wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Jest działaniem zmierzającym do odzyskania przez osobę dotkniętą kryzysem zdolności jego samodzielnego rozwiązania. Ma charakter pomocy psychologicznej. Klasyczny model interwencji kryzysowej polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku. Kryzys jest momentem zwrotnym, stanem, który cechuje się dużym napięciem emocjonalnym, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli i poczuciem bezradności oraz przed różnymi formami dezorganizacji zachowania i objawami somatycznymi. Osoba przeżywająca taki stan, ze względu na ograniczenie bądź wyczerpanie własnych możliwości rozwiązania problemu, wymaga pomocy z zewnątrz.

Proces oceny cech i stanów psychicznych człowieka dokonywany przez psychologa za pomocą metod psychologicznych, którymi najczęściej są testy psychologiczne, obserwacja psychologiczna i wywiad. Diagnoza psychologiczna koncentruje się na opisie nieprawidłowości zachowania w różnych sytuacjach życiowych, zlokalizowaniu przyczyn oraz określeniu stopnia udziału mechanizmów psychologicznych, organicznych lub środowiskowych w powstawaniu tych zaburzeń. Zadaniem diagnozy psychologicznej jest przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania.

Kompleksowa usługa wykonywana jest tylko i wyłącznie na zlecenie sądu, wydziału rodzinnego, karnego, bądź prokuratury. Polega na analizie akt sprawy, przeprowadzeniu badania psychologicznego osób i sporządzeniu pisemnej opinii psychologicznej stanowiącej dowód w toczącym się postępowaniu. Usługa ta jest wykonywana generalnie przez biegłego psychologa w odpowiedzi na powołanie go przez sąd z listy biegłych w sprawie opiekuńczej, rozwodowej bądź karnej. Opiniujący psycholog dokonuje pełnej diagnostyki psychologicznej wobec wszystkich przywołanych przez sąd osób i zgodnie z obowiązującymi standardami wydaje kompleksową pisemną opinię stanowiącą odpowiedź na tezy zawarte w zleceniu.

Metoda rozwiązywania sporów, w której neutralna i bezstronna osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Mediacje różnią się od rozstrzygnięć instytucjonalnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony sporu. Mediacje mogą być stosowane w szerokiej gamie konfliktów: ? rodzinnych, małżeńskich, pokoleniowych ? towarzyskich, koleżeńskich, rówieśniczych ? w sprawach spadkowych, majątkowych i cywilnych ? pracowniczych, w administracji i sporach urzędowych ? w sprawach gospodarczych ? w sprawach karnych a także dotyczących nieletnich. Mediacja sądowa Kompleksowa usługa wykonywana jest na zlecenie sądu najczęściej wydziału rodzinnego lub karnego i polega na organizacji i przeprowadzeniu spotkań mediacyjnych z osobami biorącymi udział w postępowaniu sądowym; małżonkami, rodzicami, dziadkami w celu ustalenia kwestii spornych np. alimentacji czy regulacji kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem w sytuacji rozwodu. Mediator podobnie jak biegły w każdej sprawie powoływany jest przez sąd z listy biegłych mediatorów. Ilość spotkań mediacyjnych zależy od stopnia skomplikowania problemu i gotowości do jego rozwiązania klientów. Z doświadczenia wynika, że średnio jest to ok. 7 spotkań trwających ok. 50-60 min.); Mediacja pozasądowa kompleksowa usługa wykonywana jest dla klientów, którzy zgłaszają się bezpośrednio do mediatora i nie uczestniczą w postępowaniu sądowym. Procedura wykonania usługi wygląda podobnie. Ilość spotkań mediacyjnych zależy od stopnia skomplikowania problemu i gotowości klientów do jego rozwiązania; Z doświadczenia wynika, że jest to średnio ok. 5 spotkań trwających ok. 80-90 min.);

Cennik

1. Konsultacja psychologiczna – 1 spotkanie (90 min) 120zł; kolejne (90 min) 100zł; (60 min) 80zł.

2. Diagnostyka psychologiczna – w zależności od stopnia skomplikowania problemu i ilości potrzebnych konsultacji; ewentualnie wydania opinii na piśmie od 100 – 300zł

3. Opiniodastwo psychologiczne* (diagnostyka + opinia) ok. 30zł/za 60min.

4. Mediacja sądowa* 1 spotkanie 50-60 min - 60zł; za każde następne 50 min - 25zł.

5. Mediacja pozasądowa 1 spotkanie 60-90 min - 100zł; za każde następne 60-90 min - 80zł.

* w sytuacji usług nr 4 i nr 5 (zlecanych przez prokuraturę lub sąd) zastosowano cennik w oparciu o stałe stawki przeznaczone dla biegłych wynikające i regulowane Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 18 grudnia 1975r. (Dz. U. 46, poz. 254 z późniejszymi zmianami). Stałą stawką obowiązującą w roku 2014 dla osób – biegłych z wykształceniem magisterskim jest kwota 31zł/za godzinę.

O mnie

Napisz do mnie

Termin pierwszej wizyty uzgadniam wyłącznie na podstawie rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem kontaktu mailowego.
Ilość i częstotliwość spotkań jest zależna od potrzeb i możliwości pacjenta. Wszystkie informacje dotyczące pacjenta objęte są tajemnicą zawodową.

* Pole wymagane

Do góry